Contact

Dr. Tjalmastraat 63
4264 SC Veen
0416 - 69 56 00
info@b3industrie.nl

Service

24-uurs storingsdienst:
0416 - 69 56 00
service@b3industrie.nl

0 items in the shopping cart

Algemene leveringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden 16.11.2023

16.11.2023

B3 industrie b.v. levert alleen aan ondernemingen, onderwijs- en gezondheidszorginstellingen, welke staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

U kunt kiezen voor directe betalen of, als vaste klant,  na goedkeur van onze afdeling debiteurenbeheer; levering op rekening tot een door B3 industrie b.v. zelf te bepalen maximum-bedrag.

 

B3 industrie b.v. levert niet aan particulieren. Geplaatste bestellingen door particulieren  / consumenten worden niet geaccepteerd en geannuleerd.

B3 industrie b.v. behoudt zich het recht voor om in zulke gevallen de reeds door deze particulier / consument betaalde order in de webshop te crediteren minus de

door B3 industrie b.v. gemaakte c.q. vermelde behandelingskosten.

 

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, transacties en leveringen zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en
onze aanvullende voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Deze voorwaarden zijn hieronder kosteloos te downloaden:

Algemene Leverings-en Verkoopvoorwaarden B3industrie b.v. 11-2023

Aanvullende Verkoopvoorwaarden B3industrie b.v. 11-2023

In verband met de flucturerende marktprijzen behoudt B3 industrie b.v. zich het recht voor om onverhoopte prijsstijgingen af fabriek tijdens de geldigheidstermijn van de uitgebrachte offerte alsnog door te berekenen.

Aanvullende voorwaarden betreffende koopjeshoekartikelen:

Gezien de achtergrond van deze goederen, welke bij de koper bekend zijn, wordt op deze goederen géén garantie verleend. Bovendien kunnen deze goederen niet worden geretourneerd ter creditering of geruild voor andere producten.

Prijsvermeldingen:

Voor alle transacties en aankopen vanuit onze webshop geldt bovendien: alle zet-, plaatsing- of notatiefouten ten gevolge van
bijvoorbeeld softwarematige import-, export- of compileer-fouten voorbehouden.

Vermelde prijzen op de website en/of webshop, die door – onder meer – bovenstaande fouten zijn ontstaan, waarbij door b3 industrie
in alle redelijkheid – kan worden aangetoond aan de hand van vergelijkbare producten, die bijvoorbeeld groter of kleiner zijn, met de hieruit voortvloeiende hogere of lagere prijsstelling, leidt altijd tot het niet behoeven te accepteren van de order / opdracht van de afnemer.

Productpresentatie op website en webshop:

De gepresenteerde foto’s op de website en in de webshop zijn geheel vrijblijvend gekoppeld aan het te selecteren product. Wij hebben getracht de juiste foto’s te presenteren bij het desbetreffende product. B3 industrie b.v. accepteert geen claims voortvloeiend uit het feit, dat de klant een product besteld in de webshop, wat in werkelijkheid afwijkt van de gepresenteerde foto op de website en/of webshop.
Goederen die in de webshop zijn besteld, kunnen niet zonder overleg met onze afdeling verkoop worden geretourneerd. Tevens geldt dat
goederen, die speciaal voor de klant zijn geproduceerd, niet kunnen worden teruggenomen en / of geretourneerd ter creditering.

Behandelings-, verpakkings- en transportkosten:

De behandelings-, verpakkings- en transportkosten van in de webshop geplaatste orders welke kleiner zijn dan 475,00 netto exclusief BTW bedragen in totaal 37,50 netto exclusief BTW. Dit geldt voor een afleveradres in Nederland. Voor buitenland wordt dit per land binnen Europa op basis van actuele transportkosten berekend. Dit kan vanzelfsprekend variëren in verband met het totale gewicht en/of de grootte van de colli.

Voor orders kleiner dan 75,00 netto exclusief BTW kan B3 industrie b.v. 50,00 netto exclusief BTW berekenen indien deze order wordt geplaatst door een (nieuwe-) klant.

Dit geldt voor een afleveradres in Nederland.

Voor buitenland wordt dit per land binnen Europa op basis van actuele transportkosten berekend. Dit kan vanzelfsprekend variëren in verband met het totale gewicht en/of de grootte van de colli.

Bovendien behoudt B3 industrie b.v. zich nadrukkelijk het recht voor, om deze kleine order alsnog te annuleren.

 

B3 industrie b.v., Veen 16 november 2023

 

 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

 

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te DenHaag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998 Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer.

Art. I  Algemeen:

 1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer. zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht. voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: product:zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;

de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht; dienst: de aanneming van werk.

Art. II  Aanbieding:

 Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is

 1. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden uit te voeren.

Art. lIl  Overeenkomst:

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdracht- nemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV  Prijs:

De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering ‘af fabriek’ volgens Inco-terms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

 1. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
 2. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
 3. Kostenbegrotingen en plannen tenzij anders is overeengekomen. niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen. berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken. worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 4. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk rekening EmbaHage wordt niet teruggenomen.
 5. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de p!ijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V  Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.:

 1. In afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichts- opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

Art. VI  Levertijd:

1, De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

 1. de dagvan totstandkoming van de overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen d.;
 3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 4. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden
 5. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
 6. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.
 7. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen
 8. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van d
 9. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overschrijding van de levertijd -door welke oorzaak ook -geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst
 10. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

 

Art. VII  Montage / installatie: 

 1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  1. het personeel van de zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  2. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  4. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  6. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit- stoom, perslucht, verwarming, verlichting daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
  7. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  8. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig
 3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de
 4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige Art. VIII Keuring en overnamebeproeving
 5. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk -indien montage/installatie is overeengekomen -binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn
 6. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 7. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in Villid 2 sub f., alsmede representatieve monsters van eventuele te bewerken of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst.

Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.

 1. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
 2. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer

Art. IX  Risico- en eigendomsovergang:

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde. met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product. met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Art. X  Betaling:

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 1/3 (één derde) uiterlijk binnen 1 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;

2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. Vllid3.

 1. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer ot op een door hem aan te wijzen
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke

 

Art. XI  Garantie:

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij keuring respectievelijk overnamebeproeving niet waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnamebeproeving niet waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid. met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
 1. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  1. de niet inachtneming van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  6. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
  7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
  8. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft
 3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd -gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van
 4. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt- Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden
 5. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantie- verplichtingen onderdelen/producten worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
 6. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
 7. Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie
 1. Het beweerdelijk niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten

Art. XII  Aansprakelijkheid:

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen .
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
 3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;

beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

 1. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulpenbijstand -van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de
 2. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor’ , de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is

Art. XIII  Overmacht:

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.” ,”

Art. XIV Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkoms1 ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal worden.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 1. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 2. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting. die voor hem uit de met de opdrachtnemer gestoten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit. dan welindien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen; alsmede in geval van faillissement. surseance van betaling. stillegging. liquidatie of gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid -van het bedrijf van de opdrachtgever. waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen. is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten. hetzij deze ge heet of ten dele te ontbinden. zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 3. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen pr~s onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen in gevat van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs -zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden -onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te Art. XV Geschillen
 5. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.
 6. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen

Art. XVI  Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten. waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn. is toepasselijk het Nederlands recht geldend voor het Koninkrijk in Europa.

 

B3 industrie b.v., Veen (NB) 01 oktober 2023